Organisaation compliance-ammattilaisten ja sisäisten sidosryhmien välinen kumppanuus on ratkaisevan tärkeää, jotta liiketoimintaa ja yrityksen mainetta voidaan suojella mahdollisilta sääntely- ja oikeudellisilta riskeiltä sekä valvonnassa löydettäviltä ongelmilta. Ennakoiva suhde compliance-ammattilaisten ja sisäisten sidosryhmien välillä vahvistaa kriittiset ja kestävät compliance-prosessit koko organisaatiossa. 

Lisäksi monet sääntelyviranomaiset ovat asettaneet odotuksia, jotka kohdistuvat organisaatioiden yhteistyökumppaneihin. Ne korostavat, että myös liikekumppaneiden on sitouduttava organisaation vaatimustenmukaisuusohjelmaan ja täten yritysten tulee kumppaneitaan valitessa ottaa huomioon useita näkökohtia. Etenkin EU:n uusi Corporate Sustainability Reporting ja Due Diligence -direktiivit tekevät näistä vastuista velvoittavia ja kattavia.


Vaatimusten noudattaminen on olennaisen tärkeää kaikille organisaatioille, niiden koosta huolimatta.

Compliance on olennaisen tärkeää kaikille organisaatioille, niiden koosta huolimatta. Sillä pyritään varmistamaan, että yritys ja sen työntekijät noudattavat sääntely- ja lakisääteisiä vaatimuksia sekä sisäisiä toimintatapoja ja menettelyjä, vaalivat organisaation arvoja sekä täyttävät velvollisuutensa sidosryhmiä kohtaan. Sääntöjen noudattamiseen sitoutuneet liikekumppanit ymmärtävät ja tunnustavat, että heidän toimintansa vaikuttavat organisaation toimintaan,  olivatpa ne kuinka suuria tai pieniä tahansa. Yrityksen sidosryhmien vastuu sääntöjen noudattamisesta on myös tärkeää. 

Organisaation compliance-ammattilaiset voivat edistää sisäisten kumppaneiden vastuullisuutta jakamalla heille sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman painopisteet. Lisäksi on tärkeää viestiä tehokkaasti ja selkeästi yrityksen compliance-ohjelman tarkoituksesta, mikä auttaa sisäisiä kumppaneita toimimaan tarkoituksellisesti ja näkemään, että myös heillä on vaikutusvaltainen rooli compliance-toiminnassa.

Kun yrityksen sidosryhmät ymmärtävät lainsäädännölliset velvoitteet, he tuntevat olevansa osa ratkaisua ja sitoutuvat helpommin yritykseen.

Auta työntekijöitä ymmärtämään ”miksi”, sillä sääntöjen noudattamisen ”miksi” ohjaa kaikkia organisaation toimia. Kun yrityksen sidosryhmät ymmärtävät lainsäädännölliset velvoitteet, he tuntevat olevansa osa ratkaisua ja sitoutuvat helpommin yritykseen. Vaatimustenmukaisuudesta tulee entistäkin kriittisempää, kun kaupalliset ja operatiiviset kysymykset ovat monimutkaisempia yritysten kasvaessa. Vaatimustenmukaisuuden ilmeinen ”miksi” on ehkä riskien vähentäminen, luottamuksen rakentaminen yrityksen, kuluttajien ja sidosryhmien välille, työntekijöiden oikeiden toimien helpottaminen ja väärinkäytösten paljastaminen. Vaatimustenmukaisuus innostaa kuitenkin myös johtajia innovoimaan ja määrittelemään, mitä organisaatio tekee ja miksi se tekee sen yhdenmukaisten arvojen avulla, jotka puolestaan auttavat luomaan arvoa ja kasvua.

Mitä järkeä olisi saada tuloja nyt, jos ne menetetään myöhemmin, kun asioita ei ole tehty oikein, maineen lisäksi?

Vaatimustenmukaisuus tukee vahvaa kaupallista suorituskykyä. Vahva kumppanuus compliance-ammattilaisten ja liiketoimintatiimien välillä auttaa lisäämään työntekijöiden tuottavuutta ja tehokkuutta, vähentää ja lieventää liiketoimintaan kohdistuvia riskejä ja tarjoaa tietoa, joka auttaa organisaatiota tekemään älykkäitä liiketoimintapäätöksiä. Vaatimustenmukaisuutta tarvitaan kaupalliseen kilpailuun, sillä sen avulla yritys pystyy täyttämään toimialan tai sääntelyn erityisvaatimukset. Jos pystyt osoittamaan asiakkaille, että organisaatiosi suhtautuu vaatimustenmukaisuuteen vakavasti, se voi tarjota kilpailuetua ja auttaa välttämään sotkeutumisen sääntelyyn liittyviin tutkimuksiin tai selvityksiin. Organisaation on myös mahdollista säästää rahaa, kun huomattavat sakot ja muut seuraamukset vältetään.

Vankka sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma voi auttaa luomaan selkeyttä tiettyihin prosesseihin, jotka tukevat kaupallisia aloitteita ja puolestaan tuottavat liiketoiminnallista arvoa, mikä voi auttaa kasvattamaan tuloja. Asianmukaisesti toteutettuna ja noudatettuna sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma voi suojella yrityksen tuotemerkkiä ja mainetta, lisätä kuluttajien luottamusta organisaation tuotteisiin tai palveluihin, lieventää häiriöitä, jotka voivat horjuttaa strategisia painopisteitä, ja toimia kumppanina kasvumahdollisuuksissa.

On myös näkemyksiä, että compliance on oletus eikä kilpailuetu. Tällöin korostuu compliance-toimintojen ja tekemisen laatu, toimivuus arjessa ja kustannustehokkuus. Kustannuksia laskettaessa on arvioitava myös muille aiheutuva lisätyö kuin vain compliance-resurssien suorat kustannukset. Esimerkiksi tulevaisuudessa CSRD:n edellyttämät validoinnit voivat olla hyvin työläitä laajemminkin. EFRAG arvio validoinnit vuosittaisiksi kuluiksi 136.000 euroa niillä yrityksillä, jotka eivät kuulu nykyisen NFRD:n piiriin. 


Vankka compliance-ohjelma on keskeinen toiminto, joka auttaa kasvattamaan tuloja.

Compliance-tiimin tulee ymmärtää kaupallista strategiaa. Sääntöjen noudattamista koskeva toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti, ja jos sääntöjen noudattamista käsittelevä tiimi ei ymmärrä organisaationsa strategisia vaatimuksia tai kaupallisia tekijöitä, sen antamat neuvot eivät ole relevantteja tai tehokkaita riskien käsittelyssä, mikä saattaa rajoittaa yrityksen tavoitteiden saavuttamista. 

Compliance-ohjelma nähdään usein ”byrokratiana”, joka hidastaa organisaation markkinoillepääsyä tai kasvumahdollisuuksia. Kun kuitenkin compliance-ammattilaiset saavat näkyvyyttä liiketoiminnan tavoitteisiin ja pääsevät ”pöydän ääreen” niitä käsiteltäessä, voivat he neuvoa compliance-asioissa tavalla, joka ennakoivasti tunnistaa ja vähentää riskejä, suojelee yrityksen brändiä ja mainetta sekä vahvistaa organisaation kilpailukykyä markkinoilla. Tämä vahvistaa sitä, että vankka compliance-ohjelma auttaa kasvattamaan tuloja.

Tehokas ja yhteistyöhön perustuva kehys compliance-tiimin kanssa mahdollistaa usein myös kaupallisten tiimien nopeamman pääsyn markkinoille.

Compliance – ja kaupallisilla tiimeillä on sama tavoite: kasvun edistäminen ja tulojen suojaaminen. Vaikka compliance-ammattilaiset laativat complianceen liittyvät valvontatoimet, politiikat, menettelyt ja koulutukset kaikille yrityksen työntekijöille, tulee vastuullisuuden olla myös muiden tahojen käsissä organisaatiossa, sillä vaatimustenmukaisuus on yrityksissä kaikkien vastuulla.

Siltojen rakentaminen compliance- ja liiketoimintatiimien välille auttaa tiedon jakamisessa ja riskien korjaamisen koordinoinnissa. Lähes kaikissa tilanteissa liiketoimintakumppaneiden ja compliance-ammattilaisten välinen hyvä yhteistyö johtaa parempiin kaupallisiin tuloksiin, koska se mahdollistaa johdonmukaisen mallin organisaation toiminnoille, jotka täyttävät erityiset compliance-vaatimukset. Tehokas ja yhteistyöhön perustuva kehys compliance-ammattilaisten kanssa mahdollistaa usein myös kaupallisten tiimien nopeamman pääsyn markkinoille.

Onnistumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että compliance-tiimi lähestyy asioita liiketoiminnan näkökulmasta ja antaa suosituksia compliance-kysymysten ratkaisemiseksi liiketoimintaa ymmärtäen ja siitä kiinnostuneena. Tiivis kumppanuus liiketoiminnan kanssa auttaa varmistamaan, että vaatimustenmukaisuus ei ole toiminnan esteenä, ja että vaatimukset ovat räätälöity vastaamaan liiketoimintaan kohdistuvia erityisiä riskejä ja niistä on hyötyä organisaation liiketoiminnalle. Näin luodaan myös ennakoiva toimintakulttuuri, joka auttaa puuttumaan riskeihin paljon nopeammin, mikä voi johtaa pienempiin kustannuksiin.


NordCheckin avulla yritys hallitsee compliance-asioitaan kattavasti.


Compliance-ammattilaisten tulisi olla joustavia ja edistää organisaation liiketoimintaa ja strategisia painopisteitä. Vaatimustenmukaisuuden pitäisi olla kumppani, joka auttaa varmistamaan menestyksen. 

NordCheckin compliance-ammattilaisten avulla yritys hallitsee asioitaan kattavasti. NordCheck Regulation & Policy Management -ratkaisu hoitaa mm. standardien vaatimat dokumentaatiot ja auttaa tunnistamaan säännösten aiheuttamia vaatimuksia ja valvomaan niitä määrittämällä oikeita valvontapisteitä.

Ratkaisumme ovat modulaarisia, helposti otettavissa käyttöön. Niissä sovelletaan parhaita toimintatapoja ja käyttäjille tuttuja käytäntöjä, rooleja ja laatuvaatimuksia. Ratkaisut voidaan joustavasti sopeuttaa yrityksen omiin toimintatapoihin ja prosesseihin. Kehitämme ratkaisujamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Otamme huomioon hyvissä ajoin tulevan sääntelyn ja digitalisoitumisen eri compliance-alueilla.

NordCheck patentoi uusia keksintöjä, ja visionäärinen, innovatiivinen lähestymistapamme palvelee asiakkaitamme hyvin. Alustamme on poikkeuksellisen joustava, ja sitä voidaan helposti laajentaa vastaamaan myös tulevia sääntelyvaatimuksia.

Kun liiketoiminnan sidosryhmät antavat compliance-ammattilaisille paikan pöydän ääressä, voidaan varmistaa, että compliance-vaatimukset sisällytetään strategisiin suunnitelmiin.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä!