Cost of compliance tarkoittaa vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Näitä ovat kaikki kustannukset, joita yritykselle aiheutuu alan säädösten noudattamisesta. Säädökset voivat koskea esimerkiksi veroraportointia, ympäristöasioita, liikennettä ja taloutta. Vaatimusten noudattamisesta aiheutuviin kustannuksiin voi sisältyä kustannukset järjestelmistä, joita tarvitaan tietojen keräämisen compliance-raportointia varten, henkilöstökustannukset sekä kustannukset raporttien laatimisesta ja julkaisemisesta. Yksi merkittävä kustannus ovat poikkeamat ja non-compliance-tilanteet, joiden selvittelyyn kuluu usein merkittävästi aikaa ja ne aiheuttavat usein ennakoimattomia lisäkustannuksia.

Jos yritys tarkastelee riskejä ainoastaan lyhyellä aikavälillä, käyttää se rahaa complianceen vain korjaavana toimenpiteenä rikkomuksen tapahduttua. Toinen pienten ja keskisuurten yritysten yleinen ongelma on, että ne eivät tiedä compliance-vaatimuksista. Vaikka yrityksissä tiedostettaisiin vaatimukset, saatetaan compliance-tehtävät siirtää yhdelle tai kahdelle henkilölle toissijaisena vastuuna. Kansainväliseen kauppaan ja pakotteisiin liittyvät täytäntöönpanotoimet ja säädökset ovat lisääntyneet. Voiko compliance olla kustannustehokasta? Kyllä voi. 

Asiaa voi lähestyä tekemällä perusteellisen riskianalyysin liiketoiminnasta. Johdon on myös ymmärrettävä compliancea paremmin ja sen parissa työskentelevien on kerrottava, mitä compliance-toiminta edellyttää ja miten sen tavoitteet voidaan saavuttaa.

Jotta compliance on kustannustehokasta, siinä on neljä olennaista osatekijää.

Jotta compliance on kustannustehokasta, siinä on neljä olennaista osatekijää. Ensimmäinen osatekijä on kustannusten välttäminen, joka tarkoittaa sitä, että vähennetään complianceen sidottujen kustannusten määrää. Toiseksi varmistetaan, että compliancesta vastaava henkilöstö toimii tehokkaasti tehtävissään. Kolmanneksi käytetään tarkoituksenmukaisesti mittareita ja raportointia. Neljänneksi varmistetaan, että compliancen parissa työskentelevät henkilöt hyödyntävät suhteitaan sääntelyviranomaisiin, jotta minimoidaan liiketoiminnalle aiheutuvat sääntelyyn liittyvät esteet. 

Compliance-ammattilaisten on omaksuttava liiketoimintatietoisuus. Heidän on voitava osoittaa kvantitatiivisesti, miten compliance tuottaa tulosta yrityksessä. Jos compliance unohdetaan, tulee rikkomuksista helposti suuria kustannuksia. Tämä tarkoittaa, että compliance-ammattilaisilla on suora vaikutus yrityksen voittoihin. Johdon on tärkeä nähdä suora yhteys compliancen ja yrityksen tuloksen välillä. Compliance on integroitava osaksi liiketoimintaprosessia, jotta se voi vaikuttaa suoraan liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä.

Compliancen avulla torjutaan ongelmia ennen niiden syntymistä. 

Compliance-ammattilaiset voivat ennakoida ja torjua ongelmia ennen niiden syntymistä. Johto näkee compliancen arvon, kun ratkaistaan ongelmia, jotka säästävät aikaa ja rahaa. Compliancesta vastaavien pitäisi pystyä antamaan neuvoja sopimuslausekkeista, jotka varmistavat säännösten noudattamisen ja virtaviivaistavat toimintaa. Compliance-ammattilaisten on kyettävä antamaan neuvoja mahdollisista riskeistä ja kehittämään tehokkaita ratkaisuja, jotka vastaavat liiketoiminnan tarpeita.Tyypillisesti compliance ei tuota tuloja. Siksi on varmistettava, että se tuo prosessiin lisäarvoa vähentämällä kustannuksia ja riskejä yritykselle toimimalla tehokkaammin.

Suhteet viranomaisiin voivat olla hyödyllisiä, kun yritetään lieventää seuraamuksia tai puuttua mahdollisiin rikkomuksiin.

Suhteet viranomaisiin voivat olla hyödyllisiä, kun yritetään lieventää seuraamuksia tai puuttua mahdollisiin rikkomuksiin. Keskeistä on, miten hyvin compliancen parissa työskentelevät hyödyntävät suhteitaan sääntelyvirastoihin. Kun annetaan uusia säännöksiä, jotka vaikuttavat yritykseen, compliance-ammattilaisten pitäisi pystyä nopeasti tunnistamaan ja esittelemään johdolle riskipositiot, mukaan luettuna mahdollisten säännösten noudattamatta jättämisestä aiheutuvat kustannukset. Suhteet valtion virastoihin varmistavat myös sen, että yritys osallistuu uusien säännösten laatimiseen. Osallistumalla prosessiin yritys on suojassa sääntelyn aiheuttamilta esteiltä.

Compliance-kustannukset voivat olla markkinoille pääsyn esteenä. 

Compliance-kustannukset voivat olla niin korkeat säännellyillä toimialoilla, että ne muodostavat markkinoille pääsyn esteet. Alalla jo kilpailevat yritykset saattavat suosia sääntelyä, jotta uusia tulokkaita ei tulisi markkinoille ja kilpailu ei täten lisääntyisi. Tuloksena on kuluttajahintojen nousu. 

Useilla eri lainkäyttöalueilla toimivan organisaation on käsiteltävä laajempaa sääntelyä, joten siitä voi aiheutua korkeampia kustannuksia kuin pienemmillä markkinoilla toimivista pienemmistä kilpailijoista. Tämä on haaste erityisesti kansainvälisesti toimiville organisaatioille. Suuremmat organisaatiot saattavat vetäytyä valikoivasti pieniltä markkinoilta, kun compliance-kustannukset kasvavat liian suuriksi. 

Compliance-kustannukset ovat erityisen suuret julkisessa omistuksessa oleville yrityksille. Näiden organisaatioiden on ylläpidettävä riittäviä valvontajärjestelmiä ja laadittava samalla useita vaadittuja raportteja. Kustannukset ovat niin korkeat, että pienempien organisaatioiden ei enää ole kustannustehokasta mennä pörssiin.

NordCheck tarjoaa tehokkaat välineet hallita compliance-asioita kattavasti.

NordCheck tarjoaa tehokkaat välineet hallita compliance-asioita kattavasti. Poistamme tietosiilot ja vähennämme manuaalista ja tehotonta, turhauttavaa tekemistä ja tiedon etsimistä. Ratkaisumme ovat helposti otettavissa käyttöön. Niissä sovelletaan parhaita toimintatapoja sekä käyttäjille tuttuja käytäntöjä, rooleja ja laatuvaatimuksia. Ratkaisut voidaan sopeuttaa joustavasti yrityksen toimintatapoihin ja prosesseihin. Otamme huomioon hyvissä ajoin tulevan sääntelyn ja digitalisoitumisen eri compliance-alueilla.