Vuodesta 2024 lähtien EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) edellyttää, että kaikki suuret yritykset raportoivat vastuullisuudestaan uuden standardin mukaisesti. On tärkeää huomata, että vastuullisuuden kehittäminen ei rajoitu ainoastaan säänneltyyn raportointiin vaan sisältää merkittävästi vaatimuksia yrityksen ESG-asioiden hallintaan – eli G-kysymys – governance. ESG-raportointi tarjoaa vankan pohjan ymmärtää vastuullisuuskysymyksiä, mikä puolestaan mahdollistaa laajemman ja syvällisemmän vastuullisen yrityksen kehittämiseen kattavasti.

Mikä on ESG?

ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance – eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat. Näitä kutsutaan ESG-kehyksissä tekijöiksi ja ne edustavat kolmea pääaihealuetta, joista yritysten odotetaan raportoivan. 

Environmental = Ympäristö. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen käyttö, saastuminen ja jätteet, biologinen monimuotoisuus, sertifiointi, hiilijalanjälki/päästöt.

Social = Sosiaalinen. Lapsityövoima, pakkotyö, sosioekonominen eriarvoisuus, yksityisyys, henkilötietojen käyttö, monimuotoisuus, osallisuus, työolot, terveys ja turvallisuus, tuotevastuu.

Governance = Hallinto. Yrityksen hallinto, petokset, lahjonnan ja korruption torjunta, rahanpesun torjunta, taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta, turvallisuus, yritysten käyttäytyminen ja toiminta, kilpailunvastaiset käytännöt, verotuksen avoimuus, omistus ja rakenne. 

Merkittävä vaatimus on noudattaa uusia ESRS-standardeja ja validoida toiminta näitä standarivaatimuksia vasten osana tilinpäätöstä. 

Ketä ESG-raportointi koskee?

ESG:n tavoitteena on kattaa kaikki yrityksen päivittäiseen toimintaan liittyvät, pois lukien taloudelliset riskit ja mahdollisuudet. CSRD tekee vaiheittain ESG-raportoinnista pakollista kaikille yrityksille, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä:

1. Yli 250 työntekijää.

2. Yli 40 miljoonan euron liikevaihto tai

3. Yli 20 miljoonan euron tase

CSRD:n vaikutukset ulottuvat myös pienempiin yrityksiin, jotka ovat osa suurten yritysten hankintaketjuja.

ESG on tullut jäädäkseen

Viime vuosikymmenen aikana ihmisten tietoisuus on lisääntynyt monista asioista, kuten ilmastonmuutoksesta, vesi- ja elintarvikekriiseistä, nykyaikaisesta orjuudesta, köyhyydestä, konflikteista ja eriarvoisuudesta. Yhteiskunta odottaa nykyään yhä enemmän, että yrityksillä olisi oltava rooli joidenkin maapallon suurimpien haasteiden ratkaisemisessa.

Organisaatioiden odotetaan paitsi minimoivan kielteiset vaikutuksensa, myös edistävän myönteisesti sekä yhteiskuntaa että ympäristöä. Yritysten kestävyydessä on siis kyse pitkän aikavälin arvon luomisesta toteuttamalla strategioita, joissa taloudellisten ulottuvuuksien lisäksi otetaan huomioon myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät näkökohdat (ESG). Vaikka maailmanlaajuisten tavoitteiden laajuus ja ulottuvuus on ennennäkemätön, kaikenkokoisten yritysten panosta ei voi liioitella.

Mitä merkitystä tällä kaikella on yrityksesi kannalta?

Eri sidosryhmät, kuten asiakkaat, tavarantoimittajat ja työntekijät, vaativat yrityksiltä entistä enemmän tekoja kestävään kehitykseen liittyen ja lisäksi kertomaan toimistaan avoimemmin.

Kaikenlaiset sijoittajat, erityisesti institutionaaliset sijoittajat, pyrkivät sijoittamaan yrityksiin, jotka esittävät kestävän pitkän aikavälin arvonluontistrategiansa: strategian, jossa hahmotellaan kasvumahdollisuuksien lisäksi myös niihin liittyvät riskit. He pitävät näitä ESG-asioita kriittisinä tekijöinä, jotta he ymmärtäisivät yrityksen koko riskiprofiilin ja sen, miten hyvin se on valmistautunut tulevaisuuteen. Siitä huolimatta, että COVID-19-pandemia on aiheuttanut paljon häiriöitä ja siirtänyt talouden painopistettä monin tavoin, institutionaaliset sijoittajat ovat edelleen sitoutuneita, ellei jopa entistä sitoutuneempia, siihen, että on tärkeää hallita salkkuyhtiöidensa ESG-riskiä ja -mahdollisuuksia.

NordCheck on apunasi ESG-asioiden hallinnassa ja ymmärtämisessä

Vaikka ESG-asiat saattavat tuntua kokonaisuutena ylivoimaisilta joillekin yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, on käsitteen ymmärtäminen olennaisen tärkeää; mitkä kestävään kehitykseen liittyvät aiheet ovat merkityksellisiä juuri sinun organisaatiollesi ja sidosryhmillesi. Uusi sääntely muuttaa vastuullisuusasioita raportoinnista standardien implementoimiseen – siten se on lähempänä laadunhallintaa klassisessa mielessä kuin aiempaa raporttien laatimista, joskus varsin luovastikin.

Lue lisää ESG-aiheesta toisesta artikkelistamme.
Mikäli sinulla heräsi kysyttävää, otathan epäröimättä meihin yhteyttä. NordCheck on apunasi juuri näissä asioissa. Muutos ESRS-standardien hallintaan ja auditointeihin astuu pian voimaan.