Yritysten kestävään kehitykseen kohdistuvat odotukset nousevat jatkuvasti. Sääntelyviranomaisten, sijoittajien ja muiden sidosryhmien tarkkailu edellyttää, että yrityksillä on kattava käsitys siitä, miten heidän toimintansa vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön, ja että toiminta on avointa sekä vastuullista. Kestävän kehityksen vaatimus kyseenalaistaa perinteisiä määritelmiä yrityksen tarkoituksesta ja heijastaa näkemystä, jonka mukaan yritysten vastuulla on luoda arvoa koko yhteiskunnalle sekä osakkeenomistajille.

Kestävän kehityksen strategioden kiireellisyys

Kehittyvästä sääntely-ympäristöstä johtuen yritysjohtajien on entistä kiireellisemmin pantava täytäntöön kestävän kehityksen strategioita, joissa noudatetaan koko yrityksen kattavaa lähestymistapaa. Toimintojen välinen yhteistyö ja vuorovaikutus on välttämätöntä, jotta yritykset voivat tunnistaa kestävyydestä aiheutuvat riskit sekä mahdollisuudet ja sisällyttää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät periaatteet yrityksen strategiaan, tavoitteisiin, kulttuuriin ja itse toimintaan.

Euroopassa uusissa pakollisissa kestävään kehitykseen liittyvissä tiedoissa, joita edellytetään yritysten kestävän kehityksen raportointia koskevassa direktiivissä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), otetaan käyttöön ”kaksinkertaisen olennaisuuden” periaate.

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) laatimien standardien perusteella Euroopan unionin (EU) lainsäädännössä edellytetään näin ollen, että yritykset raportoivat siitä, miten ESG-kysymykset vaikuttavat niihin ja miten yritykset itse vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Viherpesun haitat

ESG-raportoinnin on oltava selkeää, totuudenmukaista ja kattavaa. Epäonnistuminen ja tämän standardin noudattamatta jättäminen johtaa sekä taloudellisiin että maineriskeihin. ”Viherpesu” – oli se sitten tahatonta tai tahallista ja ESG-tietojen virheellinen raportointi on johtanut siihen, että aktivistit ja yritykset tekevät valituksia sääntelyviranomaisille ja näillä ESG:hen liittyvillä riskeillä taas voi olla merkittäviä vaikutuksia tuloksiin ja osakekursseihin.

CSRD:n soveltamisalaan kuuluvien yritysten hallituksille ja ylimmälle johdolle tulevat kestävän kehityksen säädökset merkitsemään muutosta. Johtajien on tarkistettava ESG-tiedot yhtä tarkasti kuin muutkin sijoittajille annettavat tiedot. Vain syvällinen ymmärrys organisaation liiketoimintamallista ja arvoketjusta kestävän kehityksen näkökulmasta antaa hallituksille hyvät valmiudet tällaiseen valvontaan.

Kestävän kehityksen tulisi olla osa yritysten ajattelua ja rutiineja

Compliance-ammattilaisten ja sisäisten tarkastajien roolit ovat ratkaisevan tärkeitä, kun luodaan kokonaiskuvaa ESG-riskeistä ja autetaan johtoa ja hallitusta ymmärtämään kaksinkertaisen olennaisuuden vaikutukset. Kestävän kehityksen huomioon ottaminen ei ole vielä rutiinia yritysten ajattelussa, ja joissakin tapauksissa hallitukset saattavat olla tietämättömiä joistakin oman organisaationsa ESG-vaikutuksista, esimerkiksi kun ne liittyvät tavarantoimittajiin. ESG-sokeiden pisteiden välttämiseksi on tehtävä kattava sisäinen arviointi, johon compliancen ammattilaiset ja sisäiset tarkastajat osallistuvat aktiivisesti.

Compliance-ammattilaisilla on oltava merkittävä rooli yrityksen liiketoimintamalliin ja arvoketjuun kohdistuvassa due diligence -prosessissa, strategian riskinarvioinnissa ja riskinottohalukkuutta koskevan lausuman laatimisessa. Sisäiset tarkastajat voivat arvioida yrityksen kestävän kehityksen sitoutumisen tasoa, arvioida riskienhallintaprosesseja ja pohtia, onko yrityksen ESG-kulttuuri tehokas. Heidän antamansa näkemykset voivat auttaa suojautumaan mm. viherpesulta.

Hallitusten vastuu ja selkeä viestintä ESG-kulttuurissa

Hallitusten tehtävä on varmistaa, että sisäiseen kestävyystietoon sovelletaan sisäistä valvontaa ja selkeää viitekehystä ja että merkittävistä raportoiduista luvuista saadaan varmuus. Täten hallitusten olisikin seurattava ESG-kulttuurin edistymistä ja varmistettava, että riskienhallinta ja sisäinen tarkastus tukevat aktiivisesti hallituksen visiota.

Sisäiset tarkastukset ovat validaatiovaatimuksia, joissa täytyy kerätä paljon tietoa, sekä kiinnittää erityistä huomiota ja tarkkuutta tekemiseen. 

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on arvioida organisaation toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja riskienhallintaa. Sisäinen tarkastus ja validointi liittyvät usein toisiinsa, sillä validointi voi olla osa sisäisen tarkastuksen toimintaa, kun organisaation tuotteiden ja palveluiden vaatimuksenmukaisuutta arvioidaan. Validaatio on prosessi, jossa varmistetaan tuotteen tai palvelun täyttävän sille asetetut vaatimukset ja standardit. Se aiheuttaa usein myös merkittäviä kustannuksia.

Ovatko yrityksenne kulttuuri ja työkalut hyviä ja tarpeeksi tehokkaita kaikkeen edellämainittuun? Ei hätää, jos vastasit ei – tämä on syy, miksi NordCheck toimii yritysten apuna.

Pelkkä ESG-vaatimus ei riitä, se on laitettava myös täytäntöön

Perusteellinen riskinarviointi luo perustan prosessille, jossa kestävän kehityksen strategia sisällytetään liiketoimintamalliin. Yrityksen ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten seuranta edellyttää ulkoisten tietojen keräämistä, mutta on ratkaisevan tärkeää, että nämä tiedot hankitaan luotettavasti ja että niitä analysoidaan objektiivisesti.

Uusi EU:n vastuullisuussääntely edellyttää, että riskien lisäksi arvoidaan uhat ja mahdollisuudet lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavalillä. Tämä laaja skenaarioden hallinta on vaativa tehtävä sen laajuuden ja moniulotteisuuden vuoksi.

Eurooppalaiset vaatimukset kestävälle yritykselle edellyttää tiiviimpää vuorovaikutusta erityisesti riskienhallinnan ammattilaisten, sisäisten tarkastajien ja hallituksen jäsenten välillä.

ESG-vaatimusten mukainen hyvä hallintapa on osa kokonaisuutta ja vaatii kestävän kehityksen kattavien vaatimusten konkreettista ja todisteellista täytäntöönpanoa yrityksen toiminnassa kaikilla tasoilla huomioiden niin asiakkaat, sidosryhmät kuin toimittajatkin. Yhteistyö kestävän kehityksen alalla kannattaa aloittaa viipymättä. 

Mikäli uudet standardit hämmentävät tai kaipaat apua yrityksesi riskienhallinnassa ja parempia compliance-työkaluja, ethän epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Tarjoamme kattavia työkaluja laadunhallintaan yrityksille, jotka tahtovat toimia vastuullisemmin.