Monikansallisille yrityksille yksi suuri ja kiireellinen haaste on seuraamussäännösten noudattaminen eri lainkäyttöalueilla, joilla ne tekevät liiketoimintaa. Pakotteet muuttuvat globaalisti koko ajan. Yritysten on oltava tietoisia sadoista pakoteluetteloista maailmanlaajuisesti, ja näitä luetteloja päivitetään jatkuvasti. Esimerkiksi Trumpin hallinnon aikana Yhdysvaltojen hallitus teki ennätykselliset 3900 pakotenimitystä, kuten Iranin vastaiset pakotteet. 

Paine yrityksiä kohtaan on voimistunut johtuen kansainvälisestä poliittisesta vastuksesta liittyen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Kun seuraamussäännökset muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi, on organisaatioiden ennakoitava tilanteita ja oltava valmiita vastaamaan nopeasti uusiin haasteisiin ja lakisääteisiin vaatimuksiin. Yritysten on oltava tietoisia uusista ja odotettavissa olevista seuraamuksista, vaatimuksista sekä parhaista käytännöistä. 

Viime aikojen näkyvin ja merkittävin kehitys pakotteissa on liittynyt Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan.

Viime aikojen näkyvin ja merkittävin kehitys pakotteissa on liittynyt Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan. Iso-Britannia ja Euroopan unioni (EU) ovat johtaneet tietä pakotteiden suhteen. Tähän mennessä monet Venäjälle suunnatuista pakotteista ovat kohdistuneet korkean profiilin ja korkean nettovarallisuuden omaaviin henkilöihin. Heitä ovat esimerkiksi Venäjän valtion omistamien yritysten pääjohtajat ja poliittiset henkilöt, mukaan lukien presidentti Vladimir Putin. Pakotteita on kohdennettu lisäksi venäläisiin pankkeihin, laivanrakennusyrityksiin, maantiekuljetusyrityksiin ja koneenvalmistusalooihin. Alueellisia kauppasaartoja ja kieltoja liiketoimille, viennille ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamiselle on asetettu. 

Tarkastusta ja valvontaa on hyvä tehostaa.

Tarkastusta ja valvontaa on hyvä tehostaa. Liiketoimintaa harjoittaessaan yritysten on otettava huomioon venäläisten yritysten ja nimettyjen henkilöiden lisääntyneet kaupalliset, taloudelliset ja maineriskit. Lisäksi on muistettava, että seuraamusten täytäntöönpanoa koskevat maailmanlaajuiset järjestelmät ovat tiukentuneet. 

Yritysten tulisi määrittää asiakkaidensa tai sijoittajiensa omistussuhteet, jolloin ne voivat tunnistaa seuraamusten kohteena olevat osapuolet. Yrityksille saattaa tulla vakavia seuraamuksia liiketoiminnan harjoittamisesta, mikäli omistusketjussa onkin jotain ongelmallista. Yritysten olisi hyvä arvioida uudelleen compliance-toimintojaan sekä due diligence-toimenpiteitä. Jos esimerkiksi urakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja muiden kolmansien osapuolten kanssa toimimista ei ole mahdollista hallita tehokkaasti, se voi aiheuttaa yrityksille merkittäviä riskejä. 

Globaalit pakotteet ovat monimutkaisia ja monipuolisia, joten yritykset eivät voi hyödyntää vain yhtä seulontaratkaisua. Yritysten on ymmärrettävä oma compliance-tavoitteensa ja velvoitteensa sekä toteuttaa niiden saavuttamiseksi erilaisia prosesseja. Tarvitaan huolellista harkintaa sisäisten seuraamusten valvontaan ja politiikkaan liittyen. 

Due diligence -periaatteella on tärkeä tehtävä erityisesti toimitusketjun kumppaneiden ja vastapuolten osalta sen varmistamiseksi, että yhtiö ei ole vastuussa tytäryhtiöiden tai sen puolesta toimivien kolmansien osapuolten toimista. Yritykset voivat joutua siviilioikeudelliseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen erilaisista toiminnoista. Tällaisiin toimintoihin luetaan ulkomaiset ja kotimaiset korruption vastaiset rikokset, petos, ihmisoikeusloukkaukset sekä muu kaupallinen ja taloudellinen rikollisuus.

Lisääntyneet seuraamukset, lisääntyvät täytäntöönpanotoimet ja ankarammat rangaistukset huomioon ottaen on välttämätöntä, että yritykset huomioivat toimintaansa liittyvät vaatimukset. täytäntöönpanotoimet ja säädökset ovat lisääntyneet. Voiko compliance olla kustannustehokasta? Kyllä voi. 

Asiaa voi lähestyä tekemällä perusteellisen riskianalyysin liiketoiminnasta. Johdon on myös ymmärrettävä compliancea paremmin ja sen parissa työskentelevien on kerrottava, mitä compliance-toiminta edellyttää ja miten sen tavoitteet voidaan saavuttaa. 

NordCheckin avulla yritys hallitsee compliance-asioita kattavasti.

NordCheckin avulla yritys hallitsee compliance-asioita kattavasti. NordCheck Regulation & Policy Management -ratkaisu hoitaa muun muassa standardien vaatimat dokumentaatiot ja auttaa tunnistamaan säännösten aiheuttamia vaatimuksia ja valvomaan niitä määrittämällä oikeita valvontapisteitä.