Koronapandemian jälkeen johtajat joutuvat arvioimaan uudelleen mitkä ovat elintärkeät sidosryhmät ja laajentamaan käsitystä tästä. Sosiaalisena rakenteena organisaatiolla on huolenpitovelvollisuus, joka ulottuu sidosryhmiä pidemmälle. Mikäli tärkeimpien sidosryhmien tarpeet jätetään huomioimatta tai niihin vastataan puutteellisesti, yrityksen kilpailukyky heikkenee ja laajempien strategisten tavoitteiden täyttyminen vaikeutuu. Lyhyesti, sellainen organisaatio, jolla on vankat ja luotettavat suhteet niin koti- kuin ulkomailla, kykenee paremmin vastaamaan avainsidosryhmien tarpeisiin. 

Covid on paljastanut aiemmin ehkä piiloon jääneitä riippuvuuksia: sidosryhmä-sanaa tulisikin nykyisin käyttää laajemmassa mielessä kuin ennen. KPI-mittareissa (Key performance indicator) on lyhyessä ajassa tullut välttämättömyys, jotta yrityksen on mahdollista palvella kohderyhmäänsä toivotulla tavalla. Sidosryhmien luottamuksen lisäämiseksi entisestään ylimmän johdon on myös osoitettava rehellisyyttä, puolueettomuutta ja avointa lähestymistapaa päivittäisessä viestinnässä. Tämä voidaan saavuttaa siirtymällä pois toimintatavasta, joka hyödyttää lähinnä osakkeenomistajia toimintatapaan, joka huomioi sidosryhmät laajemmin. Ottamalla sidosryhmät laajemmin huomioon, brändi ja yrityksen arvot tulevat esille suuremmalle yleisölle. Koronakriisi on osoittanut sidosryhmien osallistamisen merkityksen, kun lukuisille yrityksille on aiheutunut negatiivisia seurauksia jättäessään huomioimatta riittävästi sidosryhmiä päätöksenteossa.

Osa yrityksistä on ryhtynyt merkittäviin toimiin parantamalla työntekijöiden tyytyväisyyttä, bränditietoisuutta ja mielikuvaa. Yritykset, jotka ottavat sidosryhmien tarpeet ja halut huomioon päätöksenteossaan ja strategiassaan todennäköisemmin välttävät ennakoimattomat sudenkuopat ja vahvistuvat ajan myötä. Kyse ei ole enää kuitenkaan vain mielikuvista, vaan yhä paremmin ymmärretään, että asioiden tulee olla kattavasti niin kuin niiden kerrotaankin olevan.

Asettamalla sidosryhmät etusijalle ja pitämällä huolta heidän sitoutumisestaan, ovat avaintekijöitä selviytymiselle nykyisessä taloudellisesti ja ympäristöllisesti haastavassa tilanteessa. 

Me NordChekillä tarjoamme tehokkaat välineet hallita tiukentuvia laatu- ja vastuullisvaatimuksia tehokkaasti, läpinäkyvästi ja kattavasti. Ratkaisumme kokoaa kaikki vastuullisuuteen, laatuun, säännöksiin ja riskienhallintaan liittyvät tiedot, tehtävät ja dokumentit yhdelle alustalle.

Tämä paitsi tehostaa toimintaa ja vähentää sääntörikkomuksia ja laatuongelmia, myös parantaa työpaikan kulttuuria, auttaa työntekijöitä keskittymään arvoa luoviin tehtäviin tehottoman hallinnon sijasta ja luo pohjan asiakkaiden vahvalle luottamukselle. Ratkaisumme on mahdollista laajentaa portaaliin, jossa yhteistyö toimittajien ja asiakkaiden kanssa toimii saumattomasti omien prosessien kanssa.

Yhteenveto

  • Yrityksen täytyy pitää huolta omista sidosryhmistään aiempaa laajemmin, että kilpailukyky ja maine pysyvät hyvinä.
  • Työntekijöiden hyvinvointiin tulisi priorisoida enemmän.
  • Covid-aika on nostanut vastuullisuusasioiden tärkeyttä entistä merkittävämmin esiin.
  • Haastavina aikoina oman ymmärryksen laajentaminen sidosryhmistä ja heidän huolenpidosta, ovat merkittävä osa yrityksen selviytymistä.

Kuva: Sora Shimazaki palvelusta Pexels