CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tarkoittaa yritysten kestävyysraportointidirektiiviä, joka liittyy kestävän kehityksen tietojen julkistamiseen. Yritysten kestävyysraportointia tulevat koskemaan uudet säännöt. CSRD tulee voimaan 1.1.2024 alkaen suurille yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille, 1.1.2025 muille suurille kirjanpitovelvollisille ja 1.1.2026 alkaen listatuille pienille ja keskisuurille yrityksille sekä vapaaehtoisuuteen pohjautuen muille pk-yrityksille. Lisäksi EU:n ulkopuolisille yritykselle, jotka käyvät kauppaa EU:n alueella, CSRD vaikuttaa 1.1.2028 alkaen.  Uusien sääntöjen myötä pyritään korjaamaan muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevien nykyisten sääntöjen puutteita. 

Kestävyysraportoinnin muuttuvassa toimintaympäristössä sijoittajat, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja kansalaisyhteiskunta haluavat tietää kattavammin yritystoiminnan vastuullisuudesta, yritystoiminnan aiheuttamista riskeistä ja mahdollisuuksista myös laajemmin kuin vain talouslukujen osalta. Sijoittamisessa vastuullisuuden merkitys on kasvanut merkittävästi ja vastuullisuudesta on tulossa tärkeä elementti rahoituksen hinnoittelussa ja saatavuudessakin. 

Kestävyyskysymykset voivat vaarantaa yritysten taloudellisen tuloksen. Lisäksi kestävyystavoitteita sisältävien sijoitustuotteiden kysyntä on kasvussa, ja sääntely edellyttää lisää tietoja sijoitusten kohteena olevilta yrityksiltä. Kuluttajat saavat muuttuvan kestävyysraportoinnin myötä enemmän tietoa yritysten vaikutuksista ihmisoikeuksiin ja ympäristöön.

Muuttuva kestävyystietojen sääntely tarkoittaa yhtiöille monia asioita. 

Muuttuva kestävyystietojen sääntely tarkoittaa yhtiöille monia asioita.  Ensinnäkin soveltamisala laajenee kaikkiin suuriin kirjanpitovelvollisiin ja listattuihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lakisääteisen kestävyysraportoinnn piiriin kuuluvien yritysten määrä kasvaa EU-alueella 10 000 yrityksestä 50 000 yritykseen. Suomessa velvoite kattaa noin 700 yritystä, kun nykyisin määrä on noin sata yritystä. 

Nykyinen sääntely (Non-Financial Reporting Directive, NFRD suurille listayhtiöille) on periaatepohjaista sääntelyä ja ei-sitovia ohjeita. Yritykset voivat valita, minkä raportointikehikon (framework) mukaan raportoivat. Yhtiön hallituksen vastuulle tulee CSRD:n myötä uusia julkistettavia kestävyystietoja, jotka raportoidaan määrämuotoisesti. Tarkastusvaliokunnan rooli ja tietojen sisäisten kontrollien merkitys korostuvat. Kestävyys-ja tilinpäätösraportoinnin välillä olevan yhteyden odotetaan myös korostuvan vuosi vuodelta. Yksi esimerkki on ilmastoriskien huomioon ottaminen. ESG:n (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) linkitys strategiaan, hallinnointiin ja liiketoimintamalleihin ei aina ole selvä. 

CSRD:n myötä kestävyystiedoista tehdään vertailukelpoisempia taloudellisen tiedon kanssa. 

Tulevan direktiivin (CSRD) myötä kestävyystiedoista tehdään paremmin vertailukelpoisia taloudellisen tiedon kanssa. EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) laatii komission standardit. Esitetyille tiedoille tulee standardisoidut ja yksityiskohtaiset vaatimukset. Tietojen on oltava luotettavia ja varmennettavissa (rajoitettu varmennus).
Tiedot julkistetaan vain yhdessä paikassa: toimintakertomuksessa.  ESG-asiat kytkeytyvät yrityksen strategiaan, liiketoimintamalleihin ja hallintoon, jolloin niistä tulee läpinäkyvämpiä.

Kestävyysraportointistandardeissa täsmennetään tiedot, jotka yritysten on julkistettava kestävyysraportointidirektiivin vaatimusten mukaan.  Raportointistandardit tulevat varmistamaan kestävän rahoituksen edellyttämien tietojen saatavuuden ja vertailukelpoisten tietojen raportoinnin. Samalla täsmennetään rakenne, jota noudattaen kyseiset tiedot on raportoitava. Standardit tullaan julkaisemaan kahdessa vaiheessa siten, että finanssimarkkinatoimijoiden tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisia tietoja koskevat kestävyysraportoinnin standardit julkaistaan 30.6.2023 mennessä ja täydentävät sekä toimialakohtaista tietoa koskevat kestävyysraportoinnin standardit 31.1.2024 mennessä. Nyt marraskuussa 2022 on tulossa luonnokset standardeista, ainakin keskeisiltä osin.

CSRD:n perusperiaatteet luovat viitekehyksen kestävyysraportoinnille

CSRD:n perusperiaatteet luovat viitekehyksen kestävyysraportoinnille. Esitettävälle tiedolle on olemassa laatuvaatimukset, mikä on tuttua taloudellisesta raportoinnista. Kaksinkertainen olennaisuus kattaa taloudellisen olennaisuuden ja vaikuttavuusolennaisuuden.  CSRD huomioi sidosryhmät laajasti. Raportoinnin laajuus laajenee kattamaan myös up + down stream-arvoketjujen liikesuhteista aiheutuvien riskien ja mahdollisuuksien vaikutukset. 

Tarkastelun aikahorisontit on jaoteltu kolmeen osaan: lyhyeen, keskipitkään ja pitkään. Lyhyt tarkoittaa alle vuotta, keskipitkä 1-5 vuotta ja pitkä yli viittä vuotta. Huolellisuusvelvoite on tärkeä osa raportointia. Se tarkoittaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa haitallisten vaikutusten havainnointiin, käsittelyyn ja ehkäisyyn.

Direktiivin mukainen kestävyysraportti koostuu kestävän kehityksen strategian ja toimeenpanon kuvauksesta sekä suoritusmittareista. Raportissa strategia kuvaa raportoivan yrityksen strategian ja liiketoimintamallin kannalta olennaiset kestävyysriskit, -mahdollisuudet ja –vaikutukset. Toimeenpano-osio kattaa kuvauksen siitä, miten raportoiva organisaatio hallitsee kestävyysriskejä, kestävyyteen liittyviä mahdollisuuksia ja kestävyyden vaikutuksia mukaan lukien toimintaperiaatteet, tavoitteet, toimenpidesuunnitelmat ja resurssien kohdentaminen. Suoritusmittarit kattavat laadulliset ja määrälliset tunnusluvut, joiden perusteella tuloksia ja kehitystä voidaan vertailla ja tavoitteiden saavuttamista arvioida.

NordCheckin avulla yritys hallitsee compliance-asioita kattavasti.

NordCheckin avulla yritys hallitsee compliance-asioita kattavasti. NordCheck Regulation & Policy Management -ratkaisu hoitaa muun muassa standardien vaatimat dokumentaatiot ja auttaa tunnistamaan säännösten aiheuttamia vaatimuksia ja valvomaan niitä määrittämällä oikeita valvontapisteitä.

Ratkaisumme ovat modulaarisia, helposti otettavissa käyttöön. Niissä sovelletaan parhaita toimintatapoja ja käyttäjille tuttuja käytäntöjä, rooleja ja laatuvaatimuksia. Ratkaisut voidaan joustavasti sopeuttaa yrityksen toimintatapoihin ja prosesseihin.

Kehitämme ratkaisujamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Otamme huomioon hyvissä ajoin tulevan sääntelyn ja digitalisoitumisen eri compliance-alueilla.

NordCheck patentoi uusia keksintöjä, ja visionäärinen, innovatiivinen lähestymistapamme palvelee asiakkaitamme hyvin. Alusta on poikkeuksellisen joustava, ja sitä voidaan helposti laajentaa vastaamaan tulevia sääntelyvaatimuksia.